Ismerd meg iskolánkat

Tekintse meg bemutatkozó kisfilmünket!

Intézményünk, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szakgimnázium és Szakközépis­ko­la - jo­gelőde­ivel együtt - több mint 125 éve áll a ke­res­ke­del­mi szakképzés szolgálatában, az immár 100 éve áta­dott épület­ben.

Szász Fe­renc nevét csak­nem fél évszáza­da vi­seljük, így már jó ide­je természe­tes, ho­gy volt "szászos" szülők hozzák ide gy­er­meküket, sőt egy­re több eset­ben már ge­nerációk mond­hatják el a na­gyszülőktől kezd­ve az unokáig, ho­gy a Szász-ba jártak.

Három kerület találkozásánál (VI­II., X., XIV.), he­ly­ez­kedik el, kítünő közlekedési lehetőségekkel körülvéve. En­nek köszönhetően nem csak bu­dapes­ti, ha­nem számos vidéki ta­nuló is szíve­sen jön hozzánk.

A szakma mellett a gy­er­mekközpontú ne­velés-ok­tatás ke­retében ki­emelt fi­gy­el­met fordítunk ar­ra, ho­gy ta­nulóink használható is­me­rete­ket kap­ja­nak tőlünk, hangsúly­os sze­repet kap az alapkészségek fej­lesztése, az ide­gen ny­elv és az in­forma­tika ok­tatása, va­lamint az osztály­keret­ben ne­hezeb­ben el­sajátítható tantárgy­ak cso­port­bontása.

A rászo­rult gy­ere­kek­nek egyéni fog­lalkozások­kal segítünk felzárkózni, de a te­hetséges, továbbta­nul­ni szándékozóknak is segítünk felkészülni az emelt szintű érettségi­re.

Diákönkormány­zatunk hatéko­ny­an szolgálja a ta­nulók jo­ga­inak érvény­esítését, részt vesz tanórán kívüli prog­ra­mok szer­vezésében, az is­ko­laújság szer­kesztésében.

Délutáni sport­fog­lalkozás ke­retében le­hetőség nyílik több sportág gy­akorlására (röplab­da, lab­darúgás, asz­ta­lite­nisz, aero­bic, úszás), de sűrűn szer­vezünk kiránduláso­kat, túrákat is, bel- és külföldön egy­aránt.

Ha ked­vet kap­tak is­kolánk átfogóbb me­gis­merésére, szörfölje­nek egy kic­sit ol­da­la­in­kon, ahol további értékes és érde­kes in­formációt, képet találnak min­dennap­ja­inkról.